ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹਨ? ਇਹ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ  ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:

  • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

  • ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

  • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾੜ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰ ਜੀਨ ਵੀ. ਬੋਵਰਮੈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖੋ । ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ - ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਰਾਈਟਰਜ਼ ਡਾਇਜੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ScriptChat ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ।

"ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਰੈਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਬੋਵਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਜੀਨ ਵੀ. ਬੋਵਰਮੈਨ

ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ (ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ।

"ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਰਨੇਲ ਹੋਟਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

"ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, 'ਓ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਇਹ,' ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਭਣਾ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਤਨਖਾਹ

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 5 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ

ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਔਸਤ ਲੇਖਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ? ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਂਗ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਬਜਟ ($5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਫੀਚਰ-ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਲੇਖਕ ਜੋਨਾਥਨ ਮੈਬੇਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਮ ਸਟੋਕਰ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋਨਾਥਨ ਮੈਬੇਰੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੇਖ, ਨਾਟਕ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਇਸ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ. "ਵੀ-ਵਾਰਜ਼," ਜੋਨਾਥਨ ਦੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਲਕਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਜ਼ੋਂਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ "ਰੋਟ ਐਂਡ ਰੂਇਨ" ਦੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ...

ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਘਰ PA ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੋਏਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੋਏਲ ਬ੍ਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲਘੂ, ਦ ਮਿਲੇਨਿਅਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ … ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ, ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ” ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ PA ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, PA ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ, PA ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਅਤੇ ਮੈਂ...