ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
Tyler M. Reid ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: "ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?" ਅਤੇ "ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ?"

ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਨਾਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗਾ।

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਓ

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਸਿਵ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟ ਬੁਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ /ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ।

ਟਾਈਲਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ , ਲਿੰਕਡਇਨ , ਅਤੇ ਐਕਸ ' ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

“ਕੀਮਤੀ ਨਾ ਬਣੋ,” ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਐਡਮ ਜੀ. ਸਾਈਮਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਐਡਮ ਜੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। "ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ," ਉਸਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 150 ਡਾਲਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਐਡਮ ਜੀ. ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ”…